...

[ سه شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۰۸:۱۲ ب.ظ ] [ ]
[ ۰نظر ]

چه نتیجه ای میگیرید؟

[ سه شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۰۸:۱۲ ب.ظ ] [ ]
[ ۰نظر ]

...

[ سه شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۰۸:۱۱ ب.ظ ] [ ]
[ ۰نظر ]

یا سید علی

[ سه شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۰۸:۱۰ ب.ظ ] [ ]
[ ۰نظر ]

یا مهدی ادرکنی

[ سه شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۰۸:۰۵ ب.ظ ] [ ]
[ ۰نظر ]

...

[ سه شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۰۸:۰۵ ب.ظ ] [ ]
[ ۰نظر ]

...

[ سه شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۰۸:۰۴ ب.ظ ] [ ]
[ ۰نظر ]

...

[ سه شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۰۸:۰۳ ب.ظ ] [ ]
[ ۰نظر ]

سکوت جایز نیست

[ سه شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۰۸:۰۳ ب.ظ ] [ ]
[ ۰نظر ]

قضاوت سخت نیست

[ سه شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۰۸:۰۱ ب.ظ ] [ ]
[ ۰نظر ]